โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    รับสมัคร   เจ้าหน้าที่การเงิน (และทำงานเป็นครูหอพักชาย)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เงินเดือน 11,500 ถึง 15,000 บาท
เพศ ชาย
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี
2. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
3. ตรวจสอบดูความถูกต้องของเอกสารทางการเงินและบัญชี
4. กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินให้อยู่ในวงเงินตามงบประมาณการรายจ่ายฯ ที่ได้รับจัดสรร
5. จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุ
6. มีหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยประจำหอพักชาย ดูแลนักเรียนในระหว่างระหว่างภาคการศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ถึงวันรับสมัคร
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย(เนื่องจากต้องพักประจำหอพักชาย) และต้องผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้ยกเว้นการรับราชการทหาร โดยมีใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับราชการทหาร
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
3. มีความประพฤติเรียบร้อย อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
4. สามารถพักอยู่ประจำหอพักนักเรียนชาย เพื่อปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วยดูแลหอพักในระหว่างภาคการศึกษาได้ได้ตามวันและเวลาที่โครงการกำหนด
5. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
6. ถ้ามีประสบการณ์ การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 11,500 บาท/เดือน (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) หรือ 15,000 บาท/เดือน (คุณวุฒิปริญญาตรี)
2. เงินค่าตอบแทนครูผู้ช่วยหอพัก 4,500 บาท/เดือน ระหว่างภาคการศึกษา
3. ที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ)
4. เบี้ยประกันสังคม
5. สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม ของมหาวิทยาลัย
6. เสื้อโครงการ วมว. มธ-สกร.
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
โครงการวมว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คลองหลวง ปทุมธ่านี
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี ( คลองหลวง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ +66935088110
Email yuthana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์หน่วยงาน sites.google.com/a/sci.tu.ac.th/scius/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์