GIS PWA   รับสมัคร   พนักงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

พนักงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

เงินเดือน 15,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
สำรวจและนำเข้าข้อมูลแนวท่อน้ำประปา,ประตูน้ำ,หัวดับเพลิง,จุดซ่อมท่อแตกรั่ว,บ้านผู้ใช้น้ำและมาตรวัดน้ำ
คุณสมบัติ
ปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์
ถ้าเคยปฏิบัติงานด้าน GIS มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ถ้ามีภูมิลำเนาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
บริเวณแม่ข่ายนครสวรรค์,บางม่วง-หนองเบน
อำเภอเมือง นครสวรรค์
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นครสวรรค์ ( เมืองนครสวรรค์ )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0814610035
Email pwa_gis10@hotmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ GIS PWA