NY.LA Group   รับสมัคร   ผู่ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง โฟร์แมนหน้างาน   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

Success as a leader in Surf, Street, Skate and Snow lifestyle is supported by full vertical capabilities. Being the first to import fashions from the surf and street industry 15 years ago, NYLA has achieved an intimate knowledge of the fast moving youth markets and has been able to move smoothly into the youngster cultures.

NYLA is a part of the Hardcore Skate Group. The company focuses on retail, from fashion (women and menswear) to shoes, accessories and boardsport equipments. NYLA today operates over 50 retails stores and corners in Thailand located at Siam Center, Central World, Esplanade, Paragon, Central and many more.

เพศ ชาย
ประสบการณ์ 2 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- จัดทำแผนงานประจำวัน /สัปดาห์ และรายงานประจำวัน
- ถอดแบบประมาณราคา
- ประสานงานฝ่ายบริหารบริษัท และภาคสนาม เช่น ผู้ควบคุมงาน /ที่ปรึกษาฝ่ายผู้ว่าจ้าง
- จัดทำเอกสารการประชุม
- จัดทำเอกสารขออนุมัติการทำงานต่าง ๆ
- shop drawing
- ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
- ควบคุม และเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
- จัดทำรายการขอซื้อวัสดุ และตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุที่เข้าหน้างาน
- ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาย่อย, ช่าง และคนงาน
- ควบคุมระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ควบคุมการทำงานของช่างบริษัทให้อยู่ในระเบียบวินัย และทำงานอย่างมีประสิทธิผล
- จัดทำบัญชีค่าวัสดุ-ค่าแรงคนงาน และควบคุมงบประมาณค่าแรงของช่างให้สอดคล้องกับประมาณการ
- ตรวจสอบปริมาณงานในการเบิกงวดผลงานของผู้รับเหมา
- คิดปริมาณและตรวจสอบงานเปลี่ยนแปลง ( เพิ่ม-ลด ) ของผู้รับเหมา
- ตรวจสอบคุณภาพงานที่ทางผู้รับเหมาดำเนินการเพื่อการพิจารณาในการตั้งเงินค่าผลงาน
- แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น
คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส.-ป.ตรี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- มี OT
- เบี้ยขยัน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- คอมมิสชั่น (ในตำแหน่งงานขาย)
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
สำนักงานใหญ่ NY.LA Group วิภาวดีรังสิต 25
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-9546400 Ext.108
Email wasan.su@nylagroup.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ NY.LA Group