บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่จัดซื้อ   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) Hydrotek Public Compamy Limitied จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,500,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจรับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. ระบบผลิตน้ำ (Water Treatment Plant)
1.1 ระบบผลิตน้ำประปา (Portable Water)
1.2 ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ หรือระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization Plant)
1.3 ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination Plant)
2. ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant)
2.1 ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plane)
2.2 ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐาน (Wastewater Treatment Plane)
3. ระบบจำกัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant)
4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy)
การให้บริการเกี่ยวกับระบบน้ำถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าขนาดใหญ่ โดยสามารถให้บริการเกี่ยวกับลูกค้าได้ตั้งแต่งานที่มีความซับซ้อนน้อย ซึ่งมีการแข่งขันสูง ไปจนถึงงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการแข่งขันไม่สูงมาก อาทิ ระบบผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระบบผลิตน้ำจืดจากระบบน้ำทะเล และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อน้ำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้นและด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมายาวนานร่วม 30 ปี ทำให้บริษัททราบถึงลักษณะหรือรูปแบบบริการที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อ ดูแลเรื่องสัญญาต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. รู้ขั้นตอนการจัดซื้อทั้งหมด
2. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป mango ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
1. ค่าล่วงเวลา
2. เบี้ยเลี้ยง
3. ค่าเดินทางต่างจังหวัด
4. ค่าเช่าบ้าน
5. ประกันชีวิต
6. โบนัสประจำปี
7. ประกันสังคม
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10.เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
11.เสื้อโลโก้บริษัท
12.ฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
ข้อ 1 - ข้อ 6
ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-9361661
Email personnel@hydrotek.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.hydrotek.co.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)