บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด   รับสมัคร   นักวิจัยด้านการตลาด   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการศึกษาวิจัย ที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

เงินเดือน 30,000 ถึง 100,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ปี
การศึกษา ปริญาโท ถึง ปริญาเอก
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- การออกแบบการศึกษาวิจัยด้านการตลาดและการวิจัยอื่นๆ
- การจัดทำแบบสอบถามและแบบสำรวจต่างๆ
- การสำรวจข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำรวจทางออนไลน์
- การประมวลผล วิเคราะห์ จัดทำรายงานผล และจัดทำข้อเสนอแนะ
- การใช้สถิติในการวิจัย
คุณสมบัติ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
- คณะ/สาขา การตลาด, การตลาดดิจิทัล, สถิติ, สถิติประยุกต์, การวิจัย, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการวิจัยตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมทางสถิติ เช่น STATA, SPSS, E-View
- สามารถใช้โปรแกรมการสำรวจทางออนไลน์
- มีทักษะในการสื่อสารการนำเสนองาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
- วันพักร้อน
- โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานรายบุคคล)
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง เอ,บี ถ.พญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตราชเทวี )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
Email ebm2016.hr@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.excellent2540.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด