มัม อร่อย    รับสมัคร   Restaurant Manager   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

Seafood Good Nooddle

เงินเดือน 25,000 ถึง 30,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. วางแผนการขายและควบคุมต้นทุน (Budgeting and Cost Control) ดูแนวโน้มทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขาย (Sales and Marketing)
2. วางแผนปฏิบัติการในร้าน (Operational) จัดตารางการปฏิบัติงาน ตำแหน่งในการทำงาน ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งการดำเนินงาน และความเรียบร้อย ให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานของทางร้านอย่างราบรื่น และนำเสนอกระบวนการทำงานที่ดีกว่าเดิม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ประเมินผลการทำงานของพนักงาน ดูแล อบรม ให้คำแนะนำ แนะแนว สอน และพัฒนาให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานการบริการ พิจารณาความดีความชอบ และบทลงโทษตามกฎระเบียบ
4. ควบคุม ดูแล ความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดให้พร้อมเสมอในแต่ละวัน จนกระทั่งปิดร้านให้เป็นระเบียบพร้อมเปิดร้านในวันถัดไป ทั้งการจัดสถานที่ การอำนวยความสะดวก ความสะอาด ให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน และดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้พอเพียงในการให้บริการ
5. ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ได้รับบริการตามมาตรฐานของทางร้าน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่จะต้องรายงาน / นำเสนอ ต่อผู้บริหาร สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโดยรวมของร้าน พร้อมทั้งสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รายงานตรงต่อผู้บริหาร ส่งรายงานต่างๆ ทันตามกำหนดที่ผู้บริหารต้องการ
7. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของร้านให้เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย และไม่เกิดข้อจำกัดในการให้บริการลูกค้า
8. สื่อสาร ถ่ายทอดแนวทาง และแผนการปฏิบัติงานให้พนักงานใต้บังคับบัญชาทราบ และติดตามให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามแนวทาง และแผนงานที่ผู้บริหารกำหนด
9. ตอบสนองและสนับสนุนงานนโยบายของของบริษัทฯ ทุกๆ เรื่องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
คุณสมบัติ
1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. เคยดูแลร้านอาหารระดับพนักงาน 50 คนขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ Set up ร้านอาหารพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
อาหาร 2 มื้อ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
Sail to the moon by Nakorn ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางคอแหลม )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0820961636
Email sailtothemoon.hr@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.facebook.com/sailtothemoon.bynakorn/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ มัม อร่อย