สัตวแพทยสภา   รับสมัคร   นิติกร   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

สภาวิชาชีพ

เงินเดือน 15,000 ถึง 30,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
๓. หน้าที่ของนิติกร

๓.๑ ดูแลและรวบรวมเรื่องร้องเรียน ข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งหมดของสัตวแพทยสภา

๓.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย

๓.๓ ติดตาม ประมวลผลการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและข้อร้องเรียนของสัตวแพทยสภา

๓.๔ ทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลให้สัตวแพทยสภาพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

๓.๕ ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์

๓.๖ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ จบวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (หากประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย ๓ ปี ขึ้นไป จะ

ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

๑.๒ ไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา

๑.๓ มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพการสัตวแพทย์

๑.๔ มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่งอย่างน้อย ๓ ปี

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๑.๕ สามารถปฏิบัติงานที่สัตวแพทยสภาได้เต็มเวลา
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
68/8 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นนทบุรี
ใกล้ MRT กระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 020170700
Email vetcouncil@dld.go.th
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.vetcouncil.or.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สัตวแพทยสภา