โรงเรียนจิตรลดา   รับสมัคร   ครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

สถานศึกษา

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
- สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายได้
คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 55 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
- สามารถสอนได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
- หากมีประสบการณ์สอน มีความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ทุกประเภท และใบประกอบวิชาชีพครู
จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
เงินเดือนขั้นต้นตามที่โรงเรียนกำหนด
ประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับนอกจากเงินเดือน
- จัดให้ครูเข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่กองแพทย์หลวงสวนจิตรลดา
- สวัสดิการอื่นตามระเบียบของโรงเรียน เช่น
- มอบเงินแก่ครูที่ทำการอุปสมบทครั้งแรกเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท (อย่างน้อย 1 เดือน)
- มอบเงินแก่ครูเพื่อเป็นของขวัญในการสมรสครั้งแรกเป็นเงินจำนวน 8,000 บาท
- มอบเงินแก่ครูเมื่อให้กำเนิดบุตรตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ต่อบุตร 1 คน
- มอบเงินช่วยเหลือแก่ครูที่ประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 20,000 บาท(ที่อยู่อาศัยที่มีชื่อครูในทะเบียนบ้าน)
- มอบของเยี่ยมแก่ครูที่เจ็บป่วยมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท
- มอบของเยี่ยมแก่บุคคลในครอบครัวได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ที่เจ็บป่วยมูลค่าไม่เกิน 1,200 บาท
- มอบเงินช่วยเหลือแก่ครูที่ถึงแก่กรรม จำนวน 15,000 บาท พร้อมพวงหรีด
- มอบเงินช่วยเหลือแก่ครูในกรณีที่บุคคลในครอบครัวได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ที่ถึงแก่กรรมเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท พร้อมทั้งส่งพวงหรีด (กรณีบิดา มารดา ของคู่สมรส ที่ถึงแก่กรรมส่งเฉพาะพวงหรีดของโรงเรียน)
-จัดทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
โรงเรียนจิตรลดา บริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10303
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตดุสิต )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022804830-1 ต่อ 1210
Email cdhr1210@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.chitraladaschool.ac.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ โรงเรียนจิตรลดา