มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   รับสมัคร   อาจารย์   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

King Mongkut's University of Technology Thonburi or colloquially "Bang Mot University", is an engineering and technology academy in Thailand, focusing on teaching and research as well as serving industry.

เงินเดือน 28,000 ถึง 37,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาโท ถึง ปริญาเอก
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรปกติและนานาชาติ
การศึกษาอบรม
การวิจัยค้นคว้าและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการและควบคุมคุณภาพหลักสูตร
การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา การพัฒนานักศึกษา
การให้บริการทางวิชาการสังคม การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาการบริหารจัดการ, การจัดการการเงิน,
การบริหารธุรกิจ, การ จัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ, การบริหารนวัตกรรม
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความเข้าใจ
และความสามารถในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
- ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TETET LEVEL
5 ขึ้นไป (ยังไม่หมดอายุ)
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตทุ่งครุ )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0-2470-8713
Email siriporn.niy@kmutt.ac.th
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.facebook.com/SoLA.KMUTT/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี