มูลนิธิธรรมาภิวัตน์   รับสมัคร   ผู้จัดการมูลนิธิ   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ มีเจตจำนงดำเนินตามแบบอย่างองค์การสาธารณประโยชน์ตามหลักมาตรฐานสากล โดยยึดมั่นในหลักของธรรมาภิบาลที่ดีในสังคมโลกให้เติบโตอยู่ในจิตสำนึกของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี การสื่อสาร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งมั่นพันธกิจให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญ 6 ประการ อันได้แก่ การสร้างจิตสำนึกดี การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การคุ้มครองผู้บริโภค ความมั่นคงปลอดภัย การวิจัยและส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาในทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ โดยให้การอนุเคราะห์ประชาชนใน 3 กลุ่มเป็นหลัก คือ ผู้ขอโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงวัย

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. วางแผนงานของมูลนิธิ โดยการกำหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของมูลนิธิ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของมูลนิธิ
2. มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ฝ่ายต่างๆ
ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย
5. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อคณะกรรมการและประธานมูลนิธิ
6. สรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิต่อคณะกรรมการและประธานมูลนิธิ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
-อายุ 30 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารจัดการองค์กร โครงการ และงบประมาณอย่างน้อย 5 ปี

-มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างน้อย 5 ปี
-สามารถพัฒนาโครงการและติดต่อแหล่งทุนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
-สามารถริเริ่มจัดวางระบบองค์กร และฝ่ายงานที่เกิดขึ้นให้มีความมั่นคงได้
-สามารถบริหารจัดการสำนักงาน และบุคลากรได้
-สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word Excel /Power Point และ Internet
สวัสดิการ
1 ประกันสังคม
2 ค่าทำงานล่วงเวลาในกรณีงานฉุกเฉินเร่งด่วน
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับติดต่องาน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
68 ซอย รามคำแหง 21 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตวังทองหลาง )
ใกล้ AirportLink รามคำแหง
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0679107763
Email myan.1st1992@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://thammapiwat.org/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ มูลนิธิธรรมาภิวัตน์