มอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด   รับสมัคร   วิศวกรสนาม   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

รับเหมาก้อสร้าง

เพศ ชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 4 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1.ตรวจสอบแบบ จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ และวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำงาน
2.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
3.ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วง ให้แล้วเสร็จตามแผน
4.รายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง วิเคราห์และนำเสนอวิธีแก้ไขแบบก่อสร้างกับ Owner หรือ ตัวแทน
5.จัดทำการสรุปผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้ Ms.Office Auto CAD ได้ดี สามารถถอดแบบ ประเมินราคางานได้
4. มีประสบการณ์ด้านวิศกรรมโยธาหรือก่อสร้าง 1-4 ปีขึ้นไป
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีความอดทนทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
7. มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเปิดรับโอกาสใหม่ๆ
8. ทัศนคติเชิงบวก มีใจรักในงาน และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
9. มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน และผู้รับเหมาช่วงของบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ปฏิบัติงานประจำโครงการ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
3. มีประสบการณ์ในการทำงานภาคสนาม

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าน้ำมันรถ
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0618629864
Email bb.mortar1@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ มอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด