กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำน   รับสมัคร   ผู้ช่วยนักวิชาการกลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ภาครัฐ

เงินเดือน 13,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-ช่วยนักวิชาการตรวจสอบการยื่นหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
-จัดทำหนังสือตอบข้อวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
-ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
-สืืบค้นข้อมูลวิชาการ
-จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
-งานอืื่นที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (หน้าตรง,สุภาพ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบแสดงวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (ปริญญาบัตรและ Transcript) พร้อมสำเนา
5. หลักฐานอื่นที่แสดงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)
โดยติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 507 โทร 02 590 7298 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน และสามาารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพืื้นฐานได้ดี เช่น MS Word, MS Excel, PowerPoint และ Internet เป็นต้น
3. มีความรู้และทักษะในการเขียนหนังสือราชการ
4. อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
5. ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ต. ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี
จ. นนทบุรี
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นนทบุรี ( เมืองนนทบุรี )
ใกล้ MRT กระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 025907298


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำน