โรงเรียนชลบุรี​ สุขบท    รับสมัคร   พนักงานขับรถยนต์   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

โรงเรียนชลบุรี​"สุขบท" 245 หมู่ 6
ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เพศ ชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
พนักงานขับรถยนต์ ของโรงเรียน​ชลบุรี​สุขบท
คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
2.เพศชาย มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 30ปีบริบูรณ์​
3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์​ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ​แห่งราชิาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์​ใจ
4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ​หน้าที่​ไร้ความสามารถ​หรือจิตฟั่นเฟือน​ไม่สมประกอบ​หรือเป็นโรคตามที่กำหนด
4.1โรคเรื้อน​ในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏ​อาการเป็นที่รังเกียจ​แก่สังคม​
4.2วัณโรคในระยะอันตราย
4.3โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ​ของสังคม
4.4โรคติดยาเสพติด​ให้โทษ​
4.5โรคพิษสุราเรื้อรัง​
5.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม​อันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม​
6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ดระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ​
7.มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์​ ต้องมีประสบการณ์​ในการ​ขับรถ​ยนต์​มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
8.มีประสบการณ์​จะพิจารณา​เป็นพิเศษ​

**ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนชลบุรี​"สุขบท" ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ
สวัสดิการ
อัตราจ้างเดือนละ 10,000 ​บาท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
โรงเรียน​ชลบุรี​"สุข​บท"
245 หมู่​6​ ต.บางทราย​ อ.เมืองชลบุรี​
จ.ชลบุรี ​20000​
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ชลบุรี ( เมืองชลบุรี )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 038282294
Email skboffice@skb.ac.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ โรงเรียนชลบุรี​ สุขบท