S.P. Auto Corporation Co.,Ltd.    รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Officer)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัทเอส.พี.ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 238/8 โครงการโอโซนวิลเลจ ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ
- Holding Company

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาเอก
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ร่างสัญญา / จัดทำสัญญา ต่างๆของบริษัท / แก้ไขสัญญาให้ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ
2. ดูแลเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องของนิติกรรมสัญญาทุกประเภทและเอกสารอื่นๆทางกฎหมาย
4. จัดทำ/ตรวจสอบรายละเอียด นโยบาย คู่มือ ประกาศต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด
5. ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของบริษัทฯ รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำรายการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายต่าง ๆ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแก้ไขอย่างทันท่วงที
6. สามารถติดต่อประสานหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
7. งานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรืออื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดทำรายงานการประชุม,ให้คำแนะนำทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายและรับมือกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
คุณสมบัติ
1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่า หรือคณะที่มีความเกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-2 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
4. ทักษะความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงานที่ได้มอบหมาย
5. มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทำธุรกิจของบริษัท
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
7. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมพื้นฐาน
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
9. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในงาน
10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
11. มีความยืดหยุ่นกับงานที่ได้รับหมอบหมายอื่นๆ
สวัสดิการ
มีสวัสดิการตามโครงสร้างบริษัท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัทเอส.พี.ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 238/8 โครงการโอโซนวิลเลจ ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ขอนแก่น ( เมืองขอนแก่น )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 080 400 0022
Email sunitha@spauto.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน spauto.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ S.P. Auto Corporation Co.,Ltd.