โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

หน่วยงานราชการ
การศึกษา

เงินเดือน 20,000 ถึง 24,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
- วิเคราะห์ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายได้
คุณสมบัติ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป
- สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนหน้าจอทุกขนาดและปรับให้
เหมาะสมกับหน้าจอโดยอัตโนมัติ (web responsive design)
- มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP, Ajax, CSS, HTML, JavaScript หรือภาษาอื่น ๆ
- สามารถใช้งาน script language เช่น JavaScript, Ajax, JS frameworks(Lib), jQuery
- สามารถใช้งาน SQL statement กับฐานข้อมูล Oracle, MongoDB, MySQL, MSSQL และ
NoSQL
- สามารถวิเคราะห์ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบได้
- สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้โดยเรียกใช้ข้อมูลจาก back-end API ในรูปแบบ JSON , XML
- หากมีประสบการณ์ในการใช้ package manager, GIT, docker และการพัฒนางาน
ร่วมกับการใช้ API testing platform จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม www.mwit.ac.th
สวัสดิการ
ประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับนอกจากเงินเดือน
(1) เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน
(2) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรจำนวนไม่เกิน 3 คน ตามระเบียบของโรงเรียนส่วนบิดา มารดา ของเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของโรงเรียนแต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท ต่อปีงบประมาณ หรืออาจเลือกวิธีทำประกันสุขภาพคนละไม่เกิน 15,000 บาท ต่อปีงบประมาณ
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน
(4) เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
(5) สิทธิ์ในการลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วยและการลาอื่น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นครปฐม ( พุทธมณฑล )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-027-7850 ต่อ 302
Email hr@mwit.ac.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.mwit.ac.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล