ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   นักพัฒนาระบบ (เกรด 4 - 8) ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล จำนวน 5 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (SQL Server) และภาษา SQL
มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สามารถทำงานเป็นทีมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานด้าน Web Application, Mobile Application,
หรือ Web Service, API, RPG, AS400 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0865080490
Email apple_ghb@yahoo.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.ghbank.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์


รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล