ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส (เกรด 7 - 8) จำนวน 1 อัตรา   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธนาคาร

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ (บัญชี การเงิน หรือการจัดการทั่วไป) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชา
เกี่ยวกับบัญชี / การเงิน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic หรือด้านตรวจสอบภายในธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ หรือบริหารความเสี่ยง
- ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือ
- ไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท หรือ
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบทุจริตไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านสถาบันการเงิน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SQL / Power BI / Python หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
7. สามารถอุทิศเวลาให้ธนาคารนอกเวลางานปกติในกรณีที่ต้องการงานเร่งด่วน
8. หากมีใบรับรอง หรือประกาศนียบัตร (Certified) ที่เกี่ยวข้องด้านตรวจสอบ ได้แก่ CPIAT / CIA / CFE หรือวุฒิบัตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ (บัญชี การเงิน หรือการจัดการทั่วไป) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชา
เกี่ยวกับบัญชี / การเงิน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic หรือด้านตรวจสอบภายในธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ หรือบริหารความเสี่ยง
- ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือ
- ไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท หรือ
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบทุจริตไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านสถาบันการเงิน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SQL / Power BI / Python หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
7. สามารถอุทิศเวลาให้ธนาคารนอกเวลางานปกติในกรณีที่ต้องการงานเร่งด่วน
8. หากมีใบรับรอง หรือประกาศนียบัตร (Certified) ที่เกี่ยวข้องด้านตรวจสอบ ได้แก่ CPIAT / CIA / CFE หรือวุฒิบัตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม AirportLink มักกะสัน
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022021076
Email pitchapa328@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://career.ghbank.co.th/?_ga=2.75163157.668336866.1677046959-686830982.1637225763https://career.


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์