มูลนิธิธรรมาภิวัตน์   รับสมัคร   พนักงานบัญชี   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ เป็นองค์กรสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการจัดการศึกษา สร้างสรรค์และสนับสนุนงานวิจัย เพื่อสร้างความเสมอภาพทางการศึกษาให้แก่สังคม เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยยึดมั่นในหลักของธรรมาภิบาลที่ดีในสังคมโลกให้เติบโตอยู่ในจิตสำนึกของประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี การสื่อสาร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งมั่นพันธกิจให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญ 6 ประการ อันได้แก่ การสร้างจิตสำนึกดี การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การคุ้มครองผู้บริโภค ความมั่นคงปลอดภัย การวิจัยและส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาในทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ

เพศ หญิง
ประสบการณ์ 1 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
บันทึกบัญชีและกระทบยอดกับเอกสารและรายงานต่างๆ
ออกเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ภาษีซื้อ ภาษีขาย ใบรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
ช่วยจัดทำงบการเงินรวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและตรงเวลา
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุ 18-27 ปี
ระดับการศีึกษา ปวช. ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Express ได้เป็นอย่างดี
มีความซื่อสัตย์ ละเอียด และรอบคอบ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เงินช่วยเหลือปฏิบัติงาน การเดินทาง ทั้งใน กรุงเทพ และต่างจังหวัด
วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาต่างๆ ตามกฎหมายเเรงงาน
โบนัสประจำปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
68 ถ.รามคำแหง ซ.21 แยก 10 แขวง / เขต วังทองหลาง กทม.
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 063-910-7763, 083-66
Email thammapiwat9@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.thammapiwat.org


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ มูลนิธิธรรมาภิวัตน์