Freelance Recruiter   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล [โคราช]   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

เป็นเจ้าหน้าที่สรรหาฟรีแลนซ์ค่ะ รับงานมาจากหลายๆองค์กร
สนใจปรึกษาตำแหน่งงานว่างติดต่อไลน์ wanida.hcooh
หรือส่ง resume เพื่อขอคำปรึกษาตำแหน่งงานได้ที่ wanida.mod19@gmail.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wanida-phoothongkan-91208739/


เงินเดือน 15,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1.รับผิดชอบงานด้านอัตรา สรรหาพนักงาน รับสมัคร สัมภาษณ์เบื้องต้น
2.จัดทำคุณสมบัติตำแหน่ง, หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน
3.จัดทำ KPIs , วัดผล และรายานผลการปฏิบัติงานของพนักงานแก่ผู้บริหาร
4.ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการสายงานในการพัฒนา KPIs เป้าหมาย เกณฑ์ และการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา
5.จัดทำบันทึก ข้อมูลประวัติพนักงานในระบบ Tiger soft
6.ตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานผ่านโปรแกรม Time Attendance
7.คำนวณค่าจ้างพนักงานผ่านโปรแกรม Tiger soft , คำนวณค่าจ้างพนักงานและเสนออนุมัติในรูปแบบไฟล์ Excel, นำข้อมูลเงินเดือนเข้าสู่ระบบธนาคาร
8.จัดทำประมวลผลข้อมูลปิดสิ้นปี , ตั้งค่างวดงานปีถัดไป , ตั้งตารางการทำงาน กะงานปีถัดไป, ตั้งค่าวันหยุดประจำปีถัดไปผ่านโปรแกรม Tiger soft
9.จัดทำและดำเนินการด้านเอกสาร สัญญาว่าจ้าง บันทึกภายใน ประกาศ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่งงาน
10.จัดทำและนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน
11.แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03) , แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) กรณีมีพนักงานเข้า-ออกงาน เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
13.จัดทำและยื่นภาษี ภงด.1 ต่อกรมสรรพากรประจำเดือน, จัดทำและยื่นภาษี ภงด1ก ประจำปี
14.จัดทำรายงาน, ยื่นแบบรายงาน แสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปี ภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกปี
15.นำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี ภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกปี
16.คำนวณค่าจ้างและรายงานค่าจ้าง กองทุนเงินทดแทน (e-wage) ประจำปี (กท.20ก) ภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกปี
17.จัดทำเอกสารเชิญประชุม ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประสานงานและจัดทำเอกสารยื่น จดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด
18.จัดเตรียมเอกสาร, อุปกรณ์ สำหรับพนักงานให้พร้อมในการทำงาน รวมถึงดูแลจัดเตรียม จัดหา จัดซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง Software and Hardware , เครื่องถ่ายเอกสารให้พร้อมใช้งาน
19.ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน และงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
20.ดูแลงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
3.มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมเงินเดือน Tiger soft และมีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร
4.มีความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม , ภงด.1 , ภงด1ก, กองทุนเงินทดแทน ,กฎหมายแรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
5.มีความกระตือรือร้นและละเอียดรอบคอบ
6.มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติดี และมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น มีใจรักในการให้บริการเป็นอย่างดี
7.มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point เป็นอย่างดี
8.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
9.หากมีประสบการณ์ทำงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10.หากเป็นคนภูมิลำเนา จ.นครราชสีมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11.อายุ : 25-35 ปี เพศ : หญิง

**ขอคนที่เรียนจบโดยตรงในสาย HR
มีประสปการณ์รีครูทมาก่อน
เคยทำแบบการประเมิณพนักงาน
ทำเงินเดือน เคยใช้โปรแกรม Tiger soft**

สัมภาษณ์ออนไลน์ 1-2 รอบกับหัวหน้าฝ่ายและ HR

ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08:30 - 17:30
เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09:00 - 16:00
สวัสดิการ
1.ค่าคอมมิชชั่น
2.ค่าทำงานล่วงเวลา
3.การฝึกอบรมพัฒนา
4.ประกันสังคม
5.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
6.การปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลประกอบการและตามผลประเมินการทำงาน)
7.Profit-sharing
8.ท่องเที่ยว/เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นครราชสีมา ( เมืองนครราชสีมา )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0993206542
Email wanida.mod19@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ Freelance Recruiter