ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง (เกรด 4 - 5) หรือ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส (เกรด 6 - 8) หรือ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน (เกรด 9 - 10)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธนาคาร

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร สถิติ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการเงิน
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารความเสี่ยง / กรอบการพัฒนาแบบจำลอง เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Model Development) / การสอบทานความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Validation) / Big Data Analytics and Data Science / ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ / หรือการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีมได้ สามารถติดต่อสื่อสาร / ประสานงานกับบุคคลที่หลากหลายได้
มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน พัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง /การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต / ด้านการวิเคราะห์การเงินและวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงิน / Credit Scoring Model / การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (Risk Weight Asset) ตามเกณฑ์ Basel II / แบบจำลอง ECL ตามมาตรฐาน IFRS 9 / Big Data Analytics and Data Science และหรือการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรม Power BI / SPSS / STATA / Eviews / Python / R / Rapid Miner / SAS / หรือโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น MS - SQL Server หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาแบบจำลอง การสอบทานแบบจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการจัดการฐานข้อมูล หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและงบการเงินได้อย่างเป็นระบบ สามารถเขียนรายงานและการนำเสนอผลวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงพรรณนาเพื่อนำเสนองานได้ดี หรือมีทักษะการฟัง / พูด / อ่าน / เขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แขวงห้วยขวาง กทม.
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ใกล้ BTS อโศก MRT พระราม 9
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022021076
Email pitchapa328@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.ghbank.co.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์


รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล