ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   พนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (เกรด 4 - 5) หรือ พนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส (เกรด 6 - 8)   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

การเงินการธนาคาร

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ส่วนดูแลมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยกฎข้อบังคับและประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศ
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต
2. อายุไม่เกิน 36 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ IT ได้แก่ ใบรับรอง (Certificate) CompTIA Security+ หรือ Security+ หรือ CompTIA PenTest+ หรือ CEH หรือ ECIH หรือ CISA หรือ CISM หรือ CISSP หรือ OSCP หรือ eWPT หรือ GPEN หรือ GIAC หรือ OSSA หรือ CDPSE หรือ ISO27001 หรือ PDPC เป็นต้น
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถติดต่อสื่อสาร/ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6. สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ และวิธีการปฏิบัติงานกับทีมงานได้
7. หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการทดสอบบุกรุกระบบ หรือมีประสบการณ์ด้าน CTI (Cyber Threat Intelligence) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ สำหรับตำแหน่งพนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส (เกรด 6 - 8) จะต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้าน IT
- ไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือ
- ไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับปริญญาโท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-
Email recruitment@ghb.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์