บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด    รับสมัคร   เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลและธุรการ   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด (TRF FEED MILL CO.,LTD)
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์สัตว์น้ำ

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 3 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1.รับผิดชอบกระบวนการการหา คัดเลือก สัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติ และการจ้าง พร้อมจัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่ต้องการตามสื่อต่างๆ วางแผนการสรรหา จัดเก็บใบสมัครงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานสรรหาและอัตรากำลังให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการค้นหา
2.จัดทำเอกสารการจ้างงาน และเอกสารการลาออก Exit Interview รวมถึงติดตามทรัพย์สินของบริษัท ก่อนลาออก
3.ดูแลการทดลองงาน และติดตามการประเมินผล
4.จัดทำประวัติการลา การหยุด หรือการเข้างานของพนักงาน
5.ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลด้าน Payroll
6.ดำเนินการประสานงานเรื่องประกันสังคม เช่น แจ้งเข้า-แจ้งออก,เบิกสวัสดิการประกันสังคม
7.งานธุรการอื่นๆ และงานอื่นๆตามได้รับมอบหมายงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Office ได้
5.หากใช้โปรแกรม PROSOFT (HRMI) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
2. ห้องพักชั่วคราว
3. รถรับ-ส่ง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ ราคาถูก
8. วันลาต่างๆ / เบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
9. สำนักงานหยุด 2 เสาร์ต่อเดือน
10. กองทุนรักษาพยาบาล
11. สวัสดิการเยี่ยมไข้,คลอดบุตร
12. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13. เบี้ยขยัน
14. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
15. ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฯลฯ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด (TRF FEED MILL CO.,LTD)
99/88 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร 0-34-886-167
E-mail : hrd@trffeedmill.com
Line : HRDTRF
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร ( เมืองสมุทรสาคร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 034886167
Email somboon.k@trffeedmill.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.trffeedmill.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด