สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยให้ประเมินประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก ๆ 5 ปี จากพระราชบัญญัตินี้จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่นั้นมา

สมศ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 จึงได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ประสาน ดำเนินการงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการทั่วไป ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตพญาไท )
ใกล้ BTS พญาไทย AirportLink พญาไท
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022163955
Email atiraya.e@onesqa.or.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.onesqa.or.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.