ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 - 7)   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

การเงินการธนาคาร

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 - 7)
ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล
ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลเชอร์วิส
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต
2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application ด้วยภาษา
โปรแกรม เช่น ASP.net, JAVA, JavaScript, HTML5, CSS3 ฯลฯ
4. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ Version Control เช่น Gitlab, SVN เป็นต้น
5. มีความสามารถใช้ภาษา SQL ได้เป็นอย่างดี หรือ nosql เช่น redis, mongo เป็นต้น
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ
8. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application เช่น Native Application, Hybrid Application (React Native, Flutter) Vue.js, Microservice, Full Stack Developer, Devops (ci/cd, pipeline) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th

สอบถามเพิ่มเติมที่
GHBANK Call Center : 0-2645-9000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ : http://bit.ly/2MkPK64
สวัสดิการ
-
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022021076
Email recruitment@ghb.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.ghbank.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์