สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ   รับสมัคร   Project Manager   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ดำเนินการจัดหลักสูตร การจัดอบรม การจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ที่สามารถนำที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจหรือบริษัทได้ เป็นการทำงานโดยตรงกับ CEO หรือผู้บริหารระดับสูงได้พบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มากมาย โดยไม่แสวงหาผลกำไร ไม่ใช่งานขาย ไม่ใช่งานประกัน สามารถเยี่ยมชมกิจกรรมได้ที่ FB:สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เงินเดือน 25,000 ถึง 40,000 บาท
เพศ หญิง
ประสบการณ์ 1 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
บทบาทและความรับผิดชอบ:
- มีความสามารถดำเนินการบริหารโครงการ ให้บรรลุเป้าหมาย และส่งมอบโครงการให้ได้ ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
- ดูแล และสื่อสารกับทีมให้เข้าใจตรงกันเกี่ยว กับงานที่ต้องทำ และส่งมอบผลงานภายใต้ กรอบเวลาที่ตกลงกัน
- ดูแล จัดการเอกสาร และตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าเอกสารโครงการมีความสมบูรณ์ อัปเดต เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บไฟล์เอกสารอย่าง เหมาะสม
- มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ เพื่อโครง การฯ สําเร็จ โดยสามารถนำเสนอแนวทาง แก้ไขและปรับเปลี่ยนแผนการตามความ เหมาะสมเพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการ และข้อกำหนดของสมาคมฯ
- ดูแล และจัดการข้อเสนอโครงการ รวมถึง ร่างข้อกำหนดขอบเขตโครงการ TOR งบ ประมาณ และแผนพัฒนาโครงการ
- ติดต่อประสานงาน และสมาชิกในทีมเพื่อ อัปเดตความคืบหน้าของโครงการอย่าง สม่ำเสมอ
- มีความสามารถในการสรุปผลและตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเสร็จสิ้นตรงเวลา ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตามแผน งานที่ได้รับอนุมัติไว้
- อื่นๆ (เพิ่มเติม) ขึ้นอยู่กับการมอบหมายของ ผู้บังคับบัญชา
หมายเหตุ:เป็นงานประจำ แต่ทำสัญญาปีต่อปี
(ดูตามผลงาน)
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหาร การจัดการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไปในด้าน การบริหารจัดการโครงการ งานวิชาการ การจัดหลักสูตรอบรม หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีทักษะในการ บริหารจัดการภายใต้เวลาที่กำหนดและมีความ สามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำ และการสื่อสารกับทีมของตนอยู่ เสมอเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมี ประสิทธิภาพ รวมถึงต้องสื่อสารกับพาร์ทเนอร์หรือ ลูกค้า เพื่อเป้าหมายหลักของโครงการประสบผล สําเร็จ
- มีทักษะการจัดการองค์กรและการจัดการเวลา มี ทักษะในการจัดการองค์กรรวมถึงการมอบหมายงาน ให้แก่สมาชิกในทีม อีกทั้งยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจ ว่ามีทรัพยากรในการทำโครงการเพียงพอหรือไม่ รวมถึงต้องส่งมอบโครงการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นได้ อย่างตรงเวลา
- มีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ต้องเข้าใจวิธี การแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้โครงการล่าช้า หรือเกิดความเสียหายได้
สวัสดิการ
- หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามปฏิทินตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การเบิกค่าเดินทางตามกฏระเบียบบริษัท
-วันลาตามกฏระเบียบสมาคมฯ
- อื่นๆ เช่น ประกันสังคม (สามารถพูดคุยได้เมื่อผ่านโปร)
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
WFH และเมื่อมีงาน / ประชุม / หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ออกมาดูแล จัดประชุม จัดกิจกรรม จัดหลักสูตร คุยงาน ตามสถานที่นั้นๆ)
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022477489
Email maia.association@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน -


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ