มูลนิธิไทยโรดส์   รับสมัคร   ผู้ช่วยนักวิจัย   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 จากแนวคิดและการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อดำเนินภารกิจในการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและองค์ความรู้จากงานวิชาการ สำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินมาตรการและกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เงินเดือน 15,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
• มีส่วนร่วมในโครงการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนนและการจราจรขนส่งอย่างยั่งยืน
• การวิเคราะห์ จัดทำรายงาน สังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดการความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงสื่อสารมวลชนและเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น สถานการณ์ปัจจุบัน การวางแผนป้องกันและแก้ไข ระบบข้อมูลสถิติ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน การบังคับใช้กฎหมายจราจร การเข้าถึงและความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะ มาตรการทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน และผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
คุณสมบัติ
• การศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ระบาดวิทยา สาธารณสุข สถิติ สารสนเทศ นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สนใจทำงานด้านวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะ
• ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
• มีประสบการณ์ในการเขียนรายงานและเอกสารวิชาการ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
• สามารถทำงานล่วงเวลาหรือออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• ทักษะภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียนและติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับดี
• มีทักษะในการวางแผนและพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการ/ งานวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามกฎหมาย
• วันลาพักผ่อนประจำปี
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพ
• เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด
• ค่าครองชีพ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซ.ลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ใกล้ MRT พหลโยธิน
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 029384376
Email thairoads.foundation@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.thairoads.org


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ มูลนิธิไทยโรดส์