JAC Engineering Company Limited   รับสมัคร   วิศวกรโยธา   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท เจเอซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง งานระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบ วางแผนงาน ก่อสร้างภายใต้ข้อกำหนด โดย ทีมงานวิศวกร และ ทีมช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามที่ลูกค้ากำหนด ไม่เฉพาะการสร้างใหม่ ทางเรายังให้คำปรึกษา ซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง และ งานระบบบำบัด ผลงานของเรา อาทิ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน โรงงาน โกดัง อาคารอเนกประสงค์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนการให้บริการลูกค้า ทั้ง ภาคเอกชน และ ภาครัฐ รวมถึงการให้บริการหลังการขายเพื่อดูแล และ ให้คำปรึกษาลูกค้าในช่วงรับประกันผลงาน

เงินเดือน 15,000 ถึง 25,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. อ่านแบบและมีความเข้าใจรายละเอียดของโครงการได้
2. สามารถควบคุมดูแลความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ให้ตรงตามแบบ และข้อกำหนดที่ได้รับมอบหมาย
3. คอยตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ให้สอดคล้องกับแบบ
4. สามารถ ออกแบบและถอดแบบงานก่อสร้าง คำนวณปริมาณงานและต้นทุนได้
5. สามารถ วางแผนขั้นตอนการทำงาน และ รายงานความคืบหน้าโครงการได้
6. จัดเก็บข้อมูล Weekly และ Monthly Report สรุปเป็นรูปภาพและรายงานความก้าวหน้า
7. สามารถสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างดี
คุณสมบัติ
1. เข้าใจ Shop Drawing และสามารถจัดทำ As Built Drawing ได้
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และ Auto cad เป็น
3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
6. ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
7. ประสบการณ์ 1-5 ปี
8. เพศ ชาย
9. เงินเดือน สวัสดิการ ตามตกลงกับบริษัท
สวัสดิการ
ตามตกลงกับบริษัท
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0971351888
Email pagamas_h@jacencons.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ JAC Engineering Company Limited