บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

บริษัทไออีบิสซิเนสโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม และเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม