สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย จัดตั้งเพื่อพัฒนางานวิชาการและวิจัย ส่งเสริมและพัฒนา พยาบาลไตเทียมสู่ความเป็นเลิศ