มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะเกษตร   รับสมัคร   อาจารย์ สังกัด ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์

เงินเดือน 32,300 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาเอก
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานส่งเสริมการเกษตร งานพัฒนาการเกษตร งานวิทยาศาสตร์เกษตร งานการพัฒนาชุมชน งานการพัฒนาอย่างยั่งยืน งานจิตวิทยาชุมชน งานสังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ เกษตรเขตร้อน วิจัยและพัฒนาการเกษตร ธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์และทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ agriculture System
คุณสมบัติ
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(3) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม กำหนด
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
(8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพรากระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(9) เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับข้าราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาเอกทางส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร การพัฒนาชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน จิตวิทยาชุมชน สังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ เกษตรเขตร้อน วิจัยและพัฒนาการเกษตร ธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์และทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ agriculture System หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้

- TOEFL (PBT)/TOEFL (ITP) คะแนนขั้นต่ำ 550
- TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
- TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79-80
- IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6.5
- CU-TEP คะแนนขั้นต่ำ 75
- KU-EPT คะแนนขั้นต่ำ ร้อยล่ะ 65
- TOELC คะแนนขั้นต่ำ 700


สวัสดิการ
ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ที่งานธุรการ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-6131 ต่อ 1519,1520 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ใกล้ BTS หมอชิต MRT พหลโยธิน
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0967141966
Email Sawanya18@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.aec.agr.ku.ac.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะเกษตร