International Gemstone Association Laboratory   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอัญมณี (Laboratory Technician)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

IGA : International Gemstone Association Laboratory

We are internationally renowned research institute towards diamond and colored stone.

IGA specializes in researches on diamond grading and gemstone identification. Equipped with the consummated analyzing equipments and based on high industry standard, all IGA reports are objective and professional that based on actual data.

IGA is dedicated to becoming an institute worth your trust, we are offering our support to gemstone buyers and collectors, and strives to become a brand name with world impact in this industry.

เงินเดือน 30,000 ถึง 35,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1.ตรวจวิเคราะห์อัญมณี และเครื่องประดับตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์
2.จัดทำใบรับรองผล
3.ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลและจำนวนตัวอย่างก่อนทำงาน
4.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอัญมณีศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานตรวจวิเคราะห์อัญมณี อย่างน้อย 2ปี
4. ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้ดี
5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ถ้าได้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพ

2. ค่าทำงานล่วงเวลา

3. ลาพักร้อน

4. โบนัสตามโครงสร้างบริษัท

ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ชั้น4, อาคาร BIS , 119 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางรัก )
ใกล้ BTS สุรศักดิ์
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 020026586
Email igagemstone@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน iga-laboratory.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ International Gemstone Association Laboratory