ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   พนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
พนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เกรด 4 - 5) หรือ
พนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส
(เกรด 6 - 8)
ส่วนดูแลมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยกฎข้อบังคับและประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศ
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต
2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ IT ได้แก่ ใบรับรอง (Certificate) CompTIA Security+ หรือ Security+ หรือ CompTIA PenTest+ หรือ CEH หรือ ECIH หรือ CISA หรือ CISM หรือ CISSP หรือ OSCP หรือ eWPT หรือ GPEN หรือ GIAC หรือ OSSA หรือ CDPSE หรือ ISO27001 หรือ PDPC เป็นต้น
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถติดต่อสื่อสาร/ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6. สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ และวิธีการปฏิบัติงานกับทีมงานได้
7. หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการทดสอบบุกรุกระบบ หรือมีประสบการณ์ด้าน CTI (Cyber Threat Intelligence) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th เมนูร่วมงานกับเรา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265,
02-202-1076
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0865080490
Email apple_ghb@yahoo.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.ghbank.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์