ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   พนักงานตรวจสอบหรือพนักงานตรวจสอบอาวุโส   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
พนักงานตรวจสอบ (เกรด 4 - 5)
หรือพนักงานตรวจสอบอาวุโส
(เกรด 6 - 8)
ส่วนตรวจสอบงบการเงิน
ฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
2. อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. สามารถอุทิศเวลาให้ธนาคารได้นอกเวลางานปกติในกรณีที่ต้องการงานเป็นการเร่งด่วน
4. มีทักษะการนำเสนอ การวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ดี รวมถึงสามารถปรับตัว
และเรียนรู้ได้เร็ว
5. หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) หรือมีประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ สำหรับตำแหน่งพนักงานตรวจสอบอาวุโส (เกรด 6 - 8) จะต้องปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นภายในธนาคาร / สาขา ด้านการบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th เมนูร่วมงานกับเรา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ใกล้ MRT พระราม 9
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0865080490
Email apple_ghb@yahoo.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.ghbank.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์