ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
2.อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3.มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
4.สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิตจากเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
5.มีประสบการณ์ด้านการว่าความไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office