ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง (เกรด 4 - 5) หรือพนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส (เกรด 6 - 8)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

1.คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
2.อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3.มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
4.สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิตจากเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
5.มีประสบการณ์ด้านการว่าความไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office


เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 3 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
คุณสมบัติ
1.คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน
การธนาคาร สถิติ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
2.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3.มีทักษะการนำเสนอ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี รวมถึงสามารถปรับตัวเข้ากับระบบงานใหม่ ๆ ของธนาคาร และเรียนรู้ได้เร็ว
4.มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
5.หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง / การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) / การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) / การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management) / ด้านการเงินการธนาคาร หรือการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics) ของสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0851385380
Email annie.smallest@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.ghbank.co.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์